Υπηρεσίες

Τηλεφωνήστε μας

+357 22878595

Διαχείριση κτιρίων

  • Δωρεάν 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση.
  • Συμβουλές για την ορθή σύσταση και διατήρηση της Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία.
  • Έκδοση αναλυτικού πίνακα εξόδων κοινόχρηστων δαπανών που φαίνονται καθαρά τα έξοδα του κτιρίου. Ενημέρωση της κάθε μονάδας ξεχωριστά για τα τέλη που πρέπει να πληρώσει. (Σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν.6(I)/1993)
  • Είσπραξη  και διαχείριση κοινόχρηστων εξόδων/εσόδων. 
  • Τήρηση ειδικού ταμείου ιδιοκτητών πάγιου ποσού για μελλοντικές εργασίες στο κτίριο ή για κάποια απρόβλεπτα έξοδα (εάν αυτό εφαρμόζεται).
  • Διατήρηση οικονομικού αρχείου που θα μπορούν όλες οι μονάδες (ιδιοκτήτες και ένοικοι) να έχουν πρόσβαση σε αυτό για οποιαδήποτε επιβεβαίωση που μπορεί να χρειαστεί. (Καινοτόμο πρότυπο λογισμικό MXblor® σε ψηφιακή πλατφόρμα με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης στο www.mxblor.com)
  • Διευθέτηση πληρωμών λογαριασμών (Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεφωνική γραμμή ανελκυστήρα, Υδατοπρομήθειας, Συντήρηση Ανελκυστήρα, Καθαριότητες, Κηπουρικές Εργασίες, Συντήρηση Οροφής, Φίλτρα Νερού, Πλύσιμο Κοινόχρηστων Ντεποζίτων Νερού και πολλά άλλα).
  • Διευθέτηση συναντήσεων Διαχειριστικής Επιτροπής με ιδιοκτήτες και ένοικους.
  • Ετοιμασία όλων των πρακτικών των συναντήσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής και ενημέρωση όλων των μονάδων για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν.
  • Επίλυση όλων των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν στο κτίριο όπως: οικοδομικές εργασίες, εργασίες συντήρησης, αλλά και επεμβάσεις σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.
  • Συμβουλές Πολιτικού Μηχανικού.
  • Τακτικοί έλεγχοι από εξειδικευμένο άτομο με τήρηση μεγάλου αρχείου.
  • Συμβουλές για διεκδίκηση παλαιών ή καθυστερημένων οφειλών από ένοικους/ιδιοκτήτες σύμφωνα με τον Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμο. ΚΕΦ 224.

   

 • Στα πλαίσια διαφοροποίησης μας, η εταιρεία μας ετοιμάζει φακέλους και αρχεία για κάθε Έργο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι τα σχέδια του έργου (στατικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά), φωτογραφικό αρχείο, κατάλογο με τα στοιχεία όλων των εμπλεκομένων, προσφορές, ημερολόγιο επίβλεψης του έργου και ενεργειακές συμβουλές βελτίωσης του κτιρίου.

 • Ασφάλιση κτιρίου (προετοιμασία εγγράφων και συζητήσεις με Ασφαλιστικές Εταιρείες για τηνκαλύτερη ασφάλιση του κτιρίου) όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
 •  Καθαρισμός του κτιρίου από εξειδικευμένο προσωπικό και βάση προγράμματος που συμφωνείται εκ τω προτέρων (1 ή 2 φορές την εβδομάδα).
 •  Εσωτερικό πλύσιμο σκυβαλοδοχείων του κτιρίου με εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα (6 φορές τον χρόνο).
 •  Καταγραφή προβλημάτων που προκύπτουν στο κτίριο (π.χ. καμένη λάμπα, βούλωμα υδρορροής, πρόβλημα με ανελκυστήρα, βουλώματα αποχετεύσεων, ψεκασμοί για έντομα και άλλα).
 •  Άμεση επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων που μπορεί να έχει το κτίριο στους κοινόχρηστους χώρους ή και στα διαμερίσματα / μονάδες των ιδιοκτητών.
 •  Προετοιμασία προσφορών για οποιεσδήποτε εργασίες χρειαστούν.
 •  Έλεγχος, συντήρηση και ανατροφοδότηση με καύσιμα Μηχανοστασίου και λέβητα ή και οποιουδήποτε συστήματος ψύξης ή θέρμανσης.
 • Εργασίες Απολύμανσης
 • Εργασίες Αποχέτευσης
 • Εργασίες Ηλεκτρολογικών
 • Εργασίες Καθαριότητας
 • Εργασίες Υδραυλικών
 • Ενεργειακές Εξοικονομήσεις
 • Παρακολούθηση Πυροσβεστήρων/ Συμβουλές Πυρασφάλειας
 • Γενικές οικοδομικές εργασίες
 • Ανακαίνιση Χώρων (Εσωτερική)
 • Υλικά εργασιών με προδιαγραφές CE
 • Τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου Αρχείου (Σχέδια, Τιμολόγια,  Προσφορές)
 • Φίλτρα στο πόσιμο νερό
 • Συντήρηση κοινόχρηστων κήπων
 • Συντήρηση Μόνωσης οροφής
 • Καθαριότητες σκυβαλλοδοχείων
 • ΜΟΤ Ανελκυστήρων
 • Πλύσιμο Ντεπόζιτων
 • Ξεβουλώματα Υδρορροών και Αποχετεύσεων
 • Ασφάλιση Κτηρίων
 • Αναγόμωση Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Τοποθέτηση και Συντήρηση Πυροσβεστήρων
 • Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Απολύμανση και Ψεκασμός για τρωκτικά και έντομα
  • Ηλεκτρολόγοι
  • Μηχανολόγοι
  • Υδραυλικοί
  • Πελεκάνοι
  • Ελαιοχρωματιστές
  • Κηπουροί
  • Ειδικοί για μεταλλικές κατασκευές
  • Ειδικοί για αλουμινένιες κατασκευές
  • Ειδικοί για υγρομονώσεις ταρατσών & βεραντών
  • Κλειδαράδες
  • Καθαρισμό αποχετεύσεων
  • Συνεργεία γενικού καθαρισμού
  • Συνεργεία απολύμανσης
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Νομικοί Σύμβουλοι
  • Ενεργειακοί Διαχειριστές

  Διαχείριση έργων

  A. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

  1. Συμβατικά Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
  2. Ερμηνεία Συμβολαίων
  3. Παρακολούθηση Αλληλογραφίας
  4. Επιστολογραφία
  5. Αρχικό Πρόγραμμα Εργασίας
  6. Αναθεωρημένα Προγράμματα Εργασίας
  7. Μηνιαίες Συναντήσεις Εργοταξίου
  8. Ρευστότητα Έργου

  B. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  1. Μηνιαίες Αιτήσεις Πληρωμών (Διατακτικά)
  2. Επιπρόσθετες / Επί ελάττον εργασίες
  3. Εσωτερικοί Υπεργολάβοι και Προμηθευτές
  4. Ετοιμασία και Αίτηση Πληρωμής Έμπρακτης Συμπλήρωσης Εργασιών (Προσωρινής Παραλαβής)
  5. Ετοιμασία και Αίτηση Πληρωμής Τελικού Λογαριασμού
  6. Φάκελοι Ασφάλειας και Υγείας

  Γ. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  1. Ετοιμασία Όρων Προσφορών και Συμβολαίων
  2. Ετοιμασία Δελτίων Ποσοτήτων
  3. Τιμολόγηση Δελτίων Ποσοτήτων
  4. Εκτίμηση Κινδύνων Δελτίων Ποσοτήτων για Ε1(Α) και Ε2(Α)

  Δ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

  1. Συγγραφή Όρων Συμβολαίου
  2. Έλεγχος, Αξιολόγηση Όρων Συμβολαίου
  3. Διαπραγματεύσεις για κατοχύρωση προσφορών
  4. Ετοιμασία Συμβολαίων γενικά

  Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  1. Ετοιμασία Απαιτήσεων
  2. Αξιολόγηση Απαιτήσεων/Risk Assessment
  3. Διαπραγματεύσεις

  ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  1. Αντιπροσώπευση σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών

  Ζ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

  Η. ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η΄ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  1. Ταχύρρυθμες ανακαινίσεις
  2. Επεκτάσεις
  3. Οικοδομικές εργασίες οποιουδήποτε μεγέθους (οποιασδήποτε τάξης Εργολάβου Συμβουλίου Ελέγχου και Εγγραφής Εργοληπτών)

  Θ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ / PROJECT MANAGEMENT